Privatlivspolitik

Dansk Islamisk Trossamfund (DIT) respekterer beskyttelsen af dine persondata og ønsker at du får en transparent og professionel oplevelse af at være en del vores fællesskab. Vores privatlivspolitik informerer dig om, hvordan DIT indsamler, behandler og bevarer dine persondata i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere vil du blive oplyst om, hvilke rettigheder, du har ved vores behandling af dine personoplysninger og dine muligheder for at klage over vores behandling af dine persondata.

Denne persondatapolitik gælder for dig, hvis du er en af de nedenfor beskrevne personer;

  • Er medlem af DIT,
  • Giver donation til DIT,
  • Tager henvendelse til DIT gennem post, e-mail, telefon eller andet,
  • Besøger DIT´s hjemmeside eller bruger vores digitale kanaler f.eks. vores sociale medieplatforme som Facebook og Instagram,
  • Søger om ansættelse hos DIT,
  • Søger om at være frivillig i DIT.

1. Lovgrundlag

Reglerne om persondata fremgår af EU´s forordning (2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) samt persondataloven nr. 502 af 23 maj 2018.

1.1 Begreber

For at give en bedre information af vores behandling af dine personoplysninger, ønsker vi at redegøre for nogle af begreberne som fremgår af denne privatlivspolitik med afsæt i EU´s Persondataforordning.

Den dataansvarlige; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bestemmer formålet med indsamlingen af lovlige oplysninger og valget af det hjælpemiddel, hvor behandling af personoplysninger foretages ud fra.

Databehandleren; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Almindelige oplysninger; omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

Personfølsomme oplysninger; er oplysninger om race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometrisk data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering. CPR-numre behandles her som følsomme oplysninger.

Behandling af data; dækker enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

2. Den dataansvarlige

Dansk Islamisk Trossamfund (DIT) er en juridisk person, der er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Dansk Islamisk Trossamfund
Bibliotekvej 68
2650 Hvidovre

CVR- nr.: 31658802
E-mail: info@ditsamfund.dk
Tlf.: +45 41 33 33 04

3. Indsamling af persondata fra dig som medlem

3.1 Hvem indsamler vi oplysninger fra

DIT indsamler oplysningerne direkte fra dig.

3.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og (d), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om medlemskab i DIT og varetagelsen af dit interesser i overensstemmelse med vores formål.

3.3 Formålet med indsamlingen af persondata

At registrerer dig som bidragsydende medlem.

3.4 Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som medlem

Vi anmoder oplysninger om dit navn, adresse, registrerings- og kontooplysninger, telefonnumre, e-mails. Vi indsamler følsomme oplysninger som CPR-numre og religiøse tilhørsforhold for at varetage medlemmerne interesser i overensstemmelse med vores formål.

4. Indsamling af persondata fra dig som frivillig

4.1. Hvem indsamler vi oplysninger fra

DIT indsamler oplysningerne direkte fra dig.

4.2. Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata

Det er en legitim interesse at behandle dine data for at oprette dig som frivillig i vores netværkssystem, så vi har dine oplysninger til at kontakte dig med, når vi afholder aktiviteter som trossamfund.

4.3. Formålet med indsamlingen af persondata

At gennemføre arbejdet i DIT i form af arrangering af foredrag, uddeling af flyers, udendørs events.

4.4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som frivillig

Vi anmoder oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails.

5. Indsamling af data fra dig som en jobansøger

5.1. Hvem indsamler vi oplysninger fra

DIT indsamler oplysningerne direkte fra dig.

5.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata

Det er en legitim interesse at behandle dine data for at oprette dig som jobansøger i vores HR- system, således at vi har dine oplysninger til at kontakte dig med, når vi afholder en jobsamtale. Endvidere har du ved fremsendelse af din jobansøgning givet dit samtykke til at vi kan behandle dine data.

5.3 Formålet med indsamlingen af persondata

At for at finde den rigtige kandidat til den opslåede stilling.

5.4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som jobansøger

Vi anmoder oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails.

Fagforeningsmæssige forhold og CPR-numre kan vi ligeledes også spørge til under en jobsamtale, hvor du her kan give os et mundtligt samtykke i at gemme disse oplysninger.

6. Indsamling af persondata fra dig som tager skriftligt eller telefonisk henvendelse

Når du vil spørge om noget konkret, tager du en skriftlig eller telefonisk henvendelse til os, og her vil vi registrere nogle af dine oplysninger.

6.1 Hvem indsamler vi oplysninger fra

DIT indsamler oplysningerne direkte fra dig.

6.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata

Det er en legitim interesse at behandle dine data for at give dig et fyldestgørende svar på din henvendelse.

6.3 Formålet med indsamlingen af persondata

At kunne betjene din henvendelse bedst muligt.

6.4 Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig, når du henvender til os skriftligt eller telefonisk

Alt efter hvilket emne, der er tale om, kan vi anmode om oplysning af dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre, e-mails og navnet til den ønskede donation.

7. Hvordan bruger vi dine persondataoplysninger

7.1 Hvordan bruger vi dine informationer som medlem

Vi indfører dine data i vores elektroniske datasystem, der er et register over vores medlemmer. I det omfang der er behov for at varetage dine interesser i overensstemmelse med vores formål, bruger vi dine persondata. Vi bruger også dine data til at informere dig om vores arrangementer.

7.1 Hvordan bruger vi dine oplysninger som bidragsyder

Hvis du for eksempel betaler en fast bidrag eller en enkel donation, bruger vi dine data i vores systemet for at registrere dig som doner. Hvis du er fast bidragsyder, sender vores bogføringssystem og/eller medlemskabssystem opkrævninger via Betalingsservice (BS) eller MobilePay Subscriptions, som bliver trukket fra din bankkonto. Vi kan også bruge dine oplysninger til at sende dig en fysisk post. DIT er en almennyttig organisation, hvor bidragsydende medlemmer kan få fradrag for de bidrag, de har givet os. Derfor vi bruger også dine oplysninger til at videregive til SKAT.

7.2 Hvordan bruger vi dine oplysninger som frivillig

Vi indfører dine oplysninger i vores elektronisk system i en liste over de frivillige. Vi bruger denne liste til at kontakte de frivillige, der kan hjælpe DIT i sine arrangementer ved for eksempel foredrag og events.

7.3 Hvordan bruger vi dine oplysninger som jobansøger

Vi bruger dine data til at vurdere om, du er den rette kandidat til den opslåede stilling. Vi registrerer dine data i vores HR- system for at kontakte dig eller gemmer dine oplysninger i maks. 6 måneder for at eventuelt indkalde dig til en anden opslået stilling. Efter 6 måneders registrering sletter vi dine data, medmindre vi får et samtykke fra dig om at opbevare dem 6 måneder mere.

7.4 Hvordan bruger vi dine oplysninger som bruger eller besøger vores hjemmeside

Læs venligst vores politik for cookies.

8. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vores udgangspunkt er, at vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for os at opbevare dem.

8.1 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er medlem

Vi vil opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste bidrag i henhold til bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Lov om betalinger (lov 652 af 8/6 2017).

8.2. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er frivillig

Vi vil opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste deltagelse i et arrangement.

8.3 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er jobansøger

Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato. Hvis du giver os samtykke til vil vi at beholde dine data endnu en periode på 6 måneder.

8.4 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er bruger eller besøger vores hjemmeside

Se vores cookies politik.

9. Deling af dine persondata

DIT deler dine persondata med sine samarbejdspartnere eller underleverandører for at udføre sit arbejde som interesseorganisation. Vores udgangspunkt er, at vi kun deler data i det omfang det er nødvendigt for at virke som en muslimsk interesseorganisation. Da DIT er IGMG’s repræsentant i Danmark, deler vi dine oplysninger med IGMG såfremt, det er nødvendigt for at varetage dine interesser. IGMG har hovedsæde i Køln og er ligeledes forpligtet af at overholde EU databeskyttelsesforordningen. Vi kan også dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, som bistår os med vores IT-drift og hosting.

10. Dine rettigheder som den registrerede

10.1 Du har ret til indsigt

Du har ret til indsigt i at få oplysninger om dine persondata, som vi har behandlet i vores organisation. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvem vi udveksler dine data med og, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

10.2 Du har ret til at kræve berigtigelse

Hvis du finder ukorrekte personoplysninger om dig, har du ret til at få dette rettet. Når dataene afhjælpes, informerer vi dem, med hvem vi måske har delt data, om at afhjælpningen har fundet sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller indebære en alt for krævende indsats. På din anmodning vil vi informere dig om, med hvem rettelsen er blevet delt med.

10.3 Du har ret til at kræve sletning

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få følgende data slettet, hvis nogle af eller alle nedenstående forudsætninger er gældende:

Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de behandles,
Hvis behandlingen kun er baseret på dit samtykke, og du trækker det tilbage,
Hvis data ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven,
Hvis sletning er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.

10.4 Du har ret til at kræve begrænsning af din persondata

Du har ret at kræve en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Begrænsningen gælder for følgende situationer:

Når du mener, at dine personlige data ikke er korrekte, og du har bedt os om at foretage en rettelse. I disse tilfælde kan du kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses, indtil problemet er løst.
Når behandlingen er ulovlig, men du protesterer mod at få dine data slettet og i stedet kræver, at behandlingen begrænses. Når du har brug for dine data for at kunne bekræfte, gøre krav på eller forsvare juridiske interesser, selv om vi ikke har brug for dine data med henblik på vores behandling.
Når du har gjort indsigelse mod behandling af dine personlige data, kan vi fortsætte behandlingen, indtil spørgsmålet er afgjort.

Hvis behandlingen er midlertidigt begrænset, informerer vi dem, som vi har delt dataene med, om at begrænsningen finder sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller være en alt for besværlig indsats for os.

11. Du har ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

12. Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine persondata til os eller til Datatilsynet.

Klagen til os sendes pr. e-mail på; info@ditsamfund.dk.
Klagen til Datatilsynet sendes til; Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e- mail: dt@datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er opdateret den 23. februar 2024.